Nghĩa của từ: regulator

* xib.
cái điều chỉnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

regulator /'regjuleitə/
* danh từ
 - người điều chỉnh
 - máy điều chỉnh
Động từ BQT - Android App