Nghĩa của từ: rejection number

* tk.
mức bức bỏ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App