Nghĩa của từ: relate extensions

* đs.
các mở rộng đồng loại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error