Nghĩa của từ: relative acceleration

*
gia tốc tương đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App