Nghĩa của từ: relative invariant

*
bất biến tương đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App