Nghĩa của từ: relative scalar

* hh.
lượng vô hướng tương đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error