Nghĩa của từ: relatively complemented

* đs.
dàn được bổ sung tương đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App