Nghĩa của từ: relatively convex

* hh.
lồi tương đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App