Nghĩa của từ: relativistic

* vl.
tương đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

relativistic
* tính từ
 - học dựa trên thuyết tương đốiĐộng từ BQT - Android App