Nghĩa của từ: reliability coefficient

* tk.
hệ số tin cậy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App