Nghĩa của từ: reliability theory

* xib.
lý thuyết độ tin cậy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App