Nghĩa của từ: remainder theorem

* đs.
định lý phần dư, định lý Bêzu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App