Nghĩa của từ: removable discontinuity

* gt.
gián đoạn khử được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error