Nghĩa của từ: renewal theory

* tk.
lý thuyết phục hồi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App