Nghĩa của từ: repeated survey

* tk.
điều tra lặp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App