Nghĩa của từ: repetitive process

* xib.
quá trình lặp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error