Nghĩa của từ: replication

* tk.
sự lặp lại thí nghiệm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

replication
* danh từ
 - sự tái tạo; tình trạng là bản sao của (cái gì)Động từ BQT - Android App