Nghĩa của từ: representation by matrices

* hh.
phép biểu diễn bằng ma trận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App