Nghĩa của từ: representation theorem

* gt.
định lý biểu diễn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error