Nghĩa của từ: representative system

* đs.
hệ biểu diễn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error