Nghĩa của từ: represented

*
được biểu diễn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

represented
- được biểu diễn



Động từ BQT - Android App