Nghĩa của từ: represented

*
được biểu diễn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

represented
- được biểu diễnĐộng từ BQT - Android App