Nghĩa của từ: reprint

*
in lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

reprint /'ri:'print/
* danh từ
 - sự in lại, sự tái bản
 - sách được tái bản
* ngoại động từ
 - in lại, tái bản (sách...)
Động từ BQT - Android App