Nghĩa của từ: reproduce

*
tái sản xuất, tái lập

Nghĩa trong từ điển StarDict:

reproduce /,ri:prə'dju:s/
* động từ
 - tái sản xuất
 - làm sinh sôi nẩy nở; tái sinh, mọc lại
=can lizards reproduce their tails?+ thằn lằn có thể mọc lại đuôi không?
 - sao chép, sao lại, mô phỏng
=to reproduce a picture+ sao lại một bức tranh
Động từ BQT - Android App