Nghĩa của từ: reproducibility

*
tính tái sản xuất được, tính sản lại được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

reproducibility
- tính tái sản xuất được, tính sản lại đượcĐộng từ BQT - Android App