Nghĩa của từ: reproducible

*
tái sản xuất được, sản xuất lại được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

reproducible
* tính từ
 - có thể sinh sản (về người, động vật, sâu bọ )Động từ BQT - Android App