Nghĩa của từ: reproducing head

* mt.
đầu sản lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error