Nghĩa của từ: repulsion

* vl.
sự đẩy, sức đẩy, lực đẩy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

repulsion /'ri'pʌlʃn/
* danh từ
 - sự ghét, sự ghê tởm
 - (vật lý) lực đẩy
=nuclear repulsion+ lực đẩy hạt nhân
Động từ BQT - Android App