Nghĩa của từ: required

*
đòi hỏi, cần tìm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

required
- đòi hỏi, cần tìmĐộng từ BQT - Android App