Nghĩa của từ: requirement

*
yêu cầu; điều kiện, nhu cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

requirement /ri'kwaiəmənt/
* danh từ
 - nhu cầu, sự đòi hỏi
 - điều kiện tất yếu, điều kiện cần thiết
Động từ BQT - Android App