Nghĩa của từ: requisit variety

* xib.
tính đa dạng cần thiết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error