Nghĩa của từ: resemblance

*
sự giống nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

resemblance /ri'zembləns/
* danh từ
 - sự giống nhau
=to bear a resemblance to+ giống với
Động từ BQT - Android App