Nghĩa của từ: resemble

*
giống nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

resemble /ri'zembl/
* ngoại động từ
 - giống với (người nào, vật gì)
=to resemble one another+ giống nhau
Động từ BQT - Android App