Nghĩa của từ: residuate

*
định phần dư, thặng dư

Nghĩa trong từ điển StarDict:

residuate
- định phần dư, thặng dưĐộng từ BQT - Android App