Nghĩa của từ: residuated lattice

* đs.
dàn có phép chia

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error