Nghĩa của từ: residuation

*
sự xác định phần dư, thặng dư

Nghĩa trong từ điển StarDict:

residuation
- sự xác định phần dư, thặng dưĐộng từ BQT - Android App