Nghĩa của từ: resistivity

* vl.
điện trở suất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

resistivity /,rizis'tiviti/
* danh từ
 - (vật lý) suất điện trở
Động từ BQT - Android App