Nghĩa của từ: resistor

* mt.
(cái) điện trở

Nghĩa trong từ điển StarDict:

resistor /ri'zistə/
* danh từ
 - (vật lý) cái điện trở
Động từ BQT - Android App