Nghĩa của từ: resolvent of a matrix

* đs.
giải thức của ma trận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App