Nghĩa của từ: resolving power

*
khả năng giải

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App