Nghĩa của từ: resonant

* vl.
cộng hưởng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

resonant /'reznənt/
* tính từ
 - âm vang; dội tiếng
=resonant walls+ tường dội lại tiếng
 - (vật lý) cộng hưởng
Động từ BQT - Android App