Nghĩa của từ: resonator

* vl.
cái cộng hưởng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

resonator /'rezəneitə/
* danh từ
 - (vật lý) cái cộng hưởng
Động từ BQT - Android App