Nghĩa của từ: response characteristic

* xib
đặc trưng tần số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App