Nghĩa của từ: response error

* tk.
sai số không ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App