Nghĩa của từ: rest mass

* vl.
khối lượng tĩnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App