Nghĩa của từ: restrict

*
hạn chế, thu hẹp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

restrict /ris'trikt/
* ngoại động từ
 - hạn chế, giới hạn, thu hẹp
=to restrict the use of alcohol+ hạn chế việc dùng rượu
=to be restricted to a diet+ phải ăn kiêng
Động từ BQT - Android App