Nghĩa của từ: restricted induction scheme

* log.
sơ đồ quy nạp thu hẹp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App