Nghĩa của từ: restricted ring

* đs.
vành hạn chế

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App