Nghĩa của từ: restriction

*
sự hạn chế, sự thu hẹp, sự giới hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

restriction /ris'trikʃn/
* danh từ
 - sự hạn chế, sự giới hạn, sự thu hẹp
=without restriction+ không hạn chế
=to impose restrictions+ buộc phải hạn chế, bắt phải giới hạn
=to lift restriction+ bãi bỏ những hạn chế
Động từ BQT - Android App