Nghĩa của từ: retarded potential

* gt.
thế vị trễ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App