Nghĩa của từ: retracting transformation

* top.
phép biến đổi co rút

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App